ദൈവം

'ദൈവം' -എന്ന
ദ്വയാക്ഷരത്തില്‍
പ്രപഞ്ചം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പൂ ;
ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും !
ആപത്ത് വരുമ്പോള്‍ ,
പ്രതിയോഗി കരുത്തനെങ്കിലും ,
നിരീശ്വര വാദിയാണെങ്കില്‍പോലു-
മവസാനം പറയും :
'ഒക്കെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്ന്...'
അപ്പോളൊരു ചെറു പുഞ്ചിരിയാ-
വിശുദ്ധവദനത്തില്‍ തെളിയും
നമ്മില്‍ നിന്ന് ഇച്ഛിച്ചത്
കേട്ട നിര്‍വ്ര്യതിയാല്‍ !

0 comments: