അന്ധവിശ്വാസം

അന്ധതയുടെ താഴ്വരയില്‍ ജനിച്ച് തിമിരം ബാധിച്ച ജനങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ആധുനികതയുടെ വാതായനം കടന്ന്‌ ,ഉത്തരാധുനികതയിലൂടെ ജൈത്ര യാത്ര തുടരുന്നു....

വിചാരണയുടെ നാളുകള്‍ വിദൂരത്തല്ല ; അവിടെ നമ്മുക്ക്‌ സംവദിക്കാം !